uniwersytet_slaskiUniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec

 

Zakład Literatur Słowiańskich IFS UŚ
oraz
Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej IFG UŚ

serdecznie zapraszają do udziału w sympozjum naukowym:

Łużyczanie między tradycją a wyzwaniami współczesności.

Język – świadomość – kultura.

Katowice, 12-13.05.2011
Gmach Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Przygotowywane przez nasze Zakłady sympozjum nawiązuje do tradycji śląskiego zainteresowania Łużycami oraz dwu katowickich spotkań w 1996 i 1998 roku, które zaowocowały tomem studiów "W kręgu Krabata". Szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich (Katowice 2002). Po ponad dziesięciu latach pragniemy przyjrzeć się temu, co ze zjawisk i procesów, wskazywanych w ostatniej dekadzie XX wieku w językach, świadomości i kulturze Łużyczan, pozostaje aktualne nadal, co wymaga reinterpretacji, czy pojawiają się symptomy zjawisk i procesów nowych.

Przy tej okazji liczymy, że uda się też rozpoznać aktualny stan badań sorabistycznych i potrzeby w tym zakresie.

Wysokość opłaty konferencyjnej ustalimy po zorientowaniu się w ilości wstępnych zgłoszeń.
Wtedy również, z niezbędnym wyprzedzeniem, prześlemy pozostałe ważne informacje oraz formularz karty zgłoszeniowej.

Zainteresowanie udziałem w sympozjum prosimy sygnalizować do 31.10.2010.

Komitet organizacyjny:                                

prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk                    
dr hab. Józef Zarek                                
mgr Monika Blidy
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

uniwersytet_slaskiŠleska uniwersita w Katowicach
Filologiska fakulta
Grota Roweckeho 5
41-200 Sosnowiec

 

Katedra słowjanskich literaturow IFS UŚ
a
Katedra literarneje teorije a komparatistiki IFG UŚ

přeprošujetej wutrobnje na wědomostny sympozij:

Łužiscy Serbja mjez tradiciju a wužadanjemi přitomnosće.

Rěč – wědomje – kultura.

Katowice, 12-13.05.2011

Sympozij, z přihotowanjom kotrehož so našej Institutaj zaběratej, nawjazuje na powšitkowne tradicije zajima wo Serbow w Šleskej kaž tež na dwě katowickej zetkani w lětomaj 1996 a 1998, kotrejuž wuslědk bě zběrnik pojednanjow W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich (Katowice 2002). Wokomiknje, z perspektiwy wjace hač dźesać lětow, chcemy znowa pohladać na tute zjawy a procesy, kotrež so w poslednjej dekadźe 20. lětstotka na polu rěčow, identity a kultury Serbow zjewichu. Wotmołwa na prašenja: hač su tute zjawy a procesy dale aktualne abo maja so wone reinterpretować a hač njejewja so symptomy cyle nowych tendencow a procesow – su dalše nadawki planowaneho sympozija. Nadźijamy so, zo so nam při tutej składnosći poradźi, aktualny staw kaž tež najnuzniše potrjeby we wobłuku sorabistiskich slědźenjow zwěsćić.

Wysokosć popłatka za wobdźělenje so na konferency postaji so hakle po zwěsćenju ličby zajimcow. Tehdy tež, z trěbnej časowej rezerwu, sposrědkuja so zajimowanym wšě dalše informacije a přizjewjenski formular.  

Zajimcow prosymy, so hač do 31.10.2010 přizjewić.

Organizatorojo:                                

prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk                    
dr hab. Józef Zarek                                
mgr Monika Blidy
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Institut za słowjańske literatury IFS UŚ
a
Institut za teoriju literatury a literarnu komparatistiku IFG UŚ

pśepšosyjotej wutšobnje na wědomnostny sympozium

Serby mjazy tradiciju a wupominanjami pśibytnosći

Rěc – wědobnje – kultura

Katowice, 12-13.05.2011

Sympozium, kótaryž stej našej instituta pśigótowałej, nawězujo na tradiciju šlazyńskego zajma za Łužycu a dwě Katowickej zmakani w lěśe 1996 a 1998, kótarejž stej wunjasłej zwězk studijow W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich (Katowice 2002). Pó wěcej ako źaseś lětach comy póglědnuś, co jo we wobłuku zjawjenjow a procesow we slědnem lětźasetku 20. stolěśa we wědobnju, rěcy a kulturje Serbow aktualne wóstało, co se nowu interpretaciju pomina a lěc jawje se symptomy nowych zjawjenjow a procesow. Pśi tej góźbje licymy z tym, až  raźijo se zwěsćiś aktualny staw a pótrjeby sorabistiskego slěźenja.

Wusokosć konferencowego płaśonka póstajijomy akle pó licbje tuchylnych pśizjawjenjow. Do casa pósćelomy teke wuškowne wažne informacije a formular pśizjawjeńskeje kórtki.

Wobźělenje na sympoziumje pšosymy do 31.10.2010 pśizjawiś.

Organizaciska komisija                                

prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk                    
dr hab. Józef Zarek                                
mgr Monika Blidy
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

uniwersytet_slaskiUniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec

 

 

Lehrstuhl für Slavische Literaturen am Institut für Slavistik
und
Lehrstuhl für Literaturtheorie und Komparatitsik am Germanistischen Institut
der Schlesischen Universität in Katowice

laden herzlich zur Teilnahme an der Konferenz ein:

Die Lausitzer Sorben zwischen Tradition und den Herausforderungen der Gegenwart

Sprache- Identität- Kultur

Katowice, 12-13.05.2011

Die von unseren Lehrstühlen geplante Konferenz knüpft an die Tradition der schlesisch- sorbischen kulturellen Beziehungen sowie an die in Katowice in den Jahren 1996 und 1998 organisierten Symposien an, deren Beiträge in dem Konferenzband W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich (Katowice 2002) erschienen sind. Heute nehmen wir uns vor, die in den letzten Jahrzehnten in den Sprachen, Identität und Kultur der Lausitzer Sorben vorkommenden Phänomene und Prozesse auf ihre Aktualität zu hinterfragen und sie neu zu interpretieren. Dabei wirft sich die Frage auf, ob die Anzeichen neuer Phänomene und Prozesse in Erscheinung treten. Zu diesem Anlass hoffen wir auch, den aktuellen Forschungsstand der Sorabistik aufzeigen zu können.

Die Teilnahmegebühr wird je nach der Anzahl der eingehenden vorläufigen Anmeldungen berechnet. Alle wichtigen Informationen nebst Anmeldeformular werden an Konferenz- Interessierte rechtzeitig gesendet.

Zur optimalen Vorbereitung würden wir uns über eine frühzeitige Anmeldung spätestens
bis zum 31.10.2010 freuen.

wissenschaftliche Leitung:   
Prof. dr habil.Grażyna Barbara Szewczyk
Dr habil. Józef Zarek

Ansprechpartnerin:

Mgr Monika Blidy
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος