Program konferencji
Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne
w Europie
War­szawa, Pałac Staszica, 10–11 marca 2011 r.
Baczność! Program może jeszcze ulec zmianie!

CZWARTEK, 10 III

9:00–9:45    Otwarcie konferencji (sala 126, I piętro)
9:45–11:15  Sesja plenarna
9:45–10:05  Elżbieta Wrocławska (Warszawa), Z badań nad typem idealnym mniej­szości  et­nicznej
10:05–10:25  Sonja Wölke (Budziszyn), Dotąd nieznana siedemnastowieczna górnołużycka agenda kościelna Martina Cichoriusa
10:25–10:45  Hanna Popowska-Taborska (Warszawa), Staropolskie urzędy, tytuły i formy grzecznościowe w kaszubskim i dolnołużyckim przekładzie „Pana Tadeusza”
10:45–11:15 Dyskusja
11:15–11:45 Przerwa kawowa

 

sala 126 (I piętro)

sala 05 (parter)

SESJA I 11:45–13:30

11:45–12:05

Ewa Siatkowska (Warszawa),

Meandry kształtowania poczucia tożsa­mości narodowej Łużyczan

Marek Cybulski (Gdańsk),

Nor­malizacja języka kaszubs­kiego w przy­gotowywanym no­wym wydaniu dra­ma­tów Jana Kar­nowskiego

12:05–12:25

Tadeusz Lewaszkiewicz (Po­znań),

Łu­życzanie i inne mniej­szości narodowe w Europie wo­bec problemu koniecznej dwu­języczności i trójjęzyczności (język mniejszości – język państwowy – język angielski)

Renata Bura (Kraków),

Łužiski serbski słownik” K. B. Pfula jako słownik odrodzeniowy

 

12:25–12:45

Nicole Dołowy-Rybińska (War­sza­wa),

Jedna czy dwie kultury? Problemy i wy­zwania dwukultu­rowych i dwujęzycz­nych mniej­szości (Bretończycy i Łuży­czanie)

Bożena Itoya (Warszawa),

Wo­kół normatywności słowników górno­łu­życkich

 

12:45–13:05

Marcin Raiman (Kraków),

Ru­mantsch grischun – język re­to­ro­mań­ski w Szwajcarii i jego sta­tus prawny

Rafał Leszczyński (Łódź),

Z mowy polskiej do serbskiej. Polska in­spi­racja do kultu cyrylometodejskiego na Gór­nych Łużycach

13:05–13:30

Dyskusja

Dyskusja

13:30–15:00 Obiad

SESJA II (15:00–17:00)

15:00–15:20

Petr Kaleta (Praga),

Adolf Černý a jeho zájem o malé slo­van­ské národy a etnika

Danuta Roszko, Roman Roszko

(War­szawa),

Najcenniejsze” słowa litewskiej mniej­szości na­rodowej w Polsce. Eksperymen­talny korpus litewskiej gwary puńskiej w Polsce

15:20–15:40

Piotr Pałys (Opole),

Jurij Cyž jako Sekretarz Serbołużyckiej Rady Narodowej w latach 1945–1947

 

Ines Steger (Warszawa),

Polska mniejszość w Wilnie – język a toż­samość (na przykładzie ba­dań wśród 142 osób z trzech po­koleń)

15:40–16:00

Krzysztof Stecki (Opole),

Łu­życkie nieśmiertelniki. Wojsko­we znaki tożsamości z terenu Łużyc

 

Barbara Kryżan-Stanojević (Za­grzeb), Język polskiej mniejszo­ści narodowej wobec innych ję­zyków mniejszościowych w Chorwacji

16:00–16:20

Markus Nowak (Berlin),

Serbo­łużyczanie w kontekście debaty o Zie­miach Odzyskanych

Helena Krasowska (Warszawa),

Sytuacja socjolingwistyczna gó­rali buko­wińskich w Celinowa­cu (Bośnia i Her­ce­gowina)

16:20–16:45

Dyskusja

Dyskusja

16:45–17:15 Przerwa kawowa

SESJA III (17:15–19:05)

17:15–17:35

Małgorzata Misiak (Wrocław),

Tożsa­mość kulturowa Łemków. W kręgu ba­dań nad mniejszo­ściami etnolingwi­stycznymi w Eu­ropie

Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk),

Rola turystyki w roz­woju poliwalencji gatunkowej kaszubszczyzny

17:35–17:55

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn (Poznań),

Nieco o Rusnakach z Baczki i Sremu

toż­samość et­niczna Rusinów w Wojwo­dinie

Karolina Rosiak (Poznań),

Uży­cie deminutywów w kontekście pro­ce­su rewitalizacji współcze­snego języka wa­lijskiego

17:55–18:15

Kamilla Dolińska (Wrocław),

Ślązacy a krajobraz etniczno-nar­odowy Polski

Małgorzata Milewska-Stawiany (Gdańsk),

Repartycja sufiksów deminutywnych -k i -ik w języku górnołużyckim

18:15–18:35

Katarzyna Mirgos (Gniezno),

Baskowie – lud z Atlantydy

 

Milena Hebal-Jezierska (War­szawa),

Wi­zerunki kolokacyjne mniejszości rom­skiej w języku czeskim i słowackim

18:35–19:05

Dyskusja

Dyskusja

19:30  Uroczysta kolacja

PIĄTEK, 11 III

SESJA IV (9:00–10:50)

9:00–9:20

Jadwiga Kaulfürstowa (Budzi­szyn), Imersiwne serbskorěčne kubłanje w pěs­to­warnjach Hor­njeje a Delnjeje Łu­žicy

Яўгенія Волкава (Mińsk), Поліканфесійнасць і пра­б­ле­мы рэлі­гій­най тэрміналогіі на прыкладзе Бе­ла­русі і Лужыцы (Wielo­wyznaniowość i pro­blemy termino­logii religijnej na przy­kładzie Bia­łorusi i Łużyc)

9:20–9:40

Maria Elikowska-Winklerowa

(Chocie­buż),

Szkoła Języka i Kul­tury Dolnołu­życkiej

Werner Měškank (Chociebuż),

Wina – zasłužby – skomuźenja. Ewan­gel­ska cerkwja w serbskej Dolnej Łužyce

9:40–10:00

Людмила Васильєва (Lwów), Сучасна львівська сорабістика: спад­ко­ємність, тема­тика, пер­со­на­лії (праці, видані у Львівському уні­вер­си­те­ті на початку ХХІ ст.)

Madlena Norberg (Chociebuż),

Projekt „Dolnoserbske periko­py“

 

10:00–10:20

Emilia Deutsch (Lipsk – Poznań),

Wkład stypendystów sorabistyki lip­skiej w rozwój tej dziedziny

Jadwiga Zieniukowa (Warsza­wa),

Z badań nad językiem tek­stów reli­gij­nych Dolnołużyczan

10:20–10:50

Dyskusja

Dyskusja

10:50–11:20 Przerwa kawowa

SESJA V (11:20–13:30)

11:20–11:40

Ines Kellerowa (Budziszyn), Ethnischer versus ökonomischer Dis­kurs. Die Revitali­sierung der sor­bi­schen Tracht in Hor­no/Rogow im Wi­der­stand gegen die Abbagge­rung

Daniel Kalinowski (Słupsk),

Li­teratura kaszubska w perspekty­wie postkolonialnej

 

11:40–12:00

Natalia Niedźwiecka (Wrocław),

Sto­sunek Łużyczan do ojczyzny w świetle badań so­cjologicznych

Konrad Włodarz (Katowice),

Retoryka wybranych dzieł lite­ratury łu­życkiej XX wieku jako probierz transfor­macji tożsa­mościowej dyskursu narodo­wego w perspektywie analizy motywu drogi

12:00–12:20

Teresa Nowak (Warszawa),

Łu­życka muzyka popularna – daw­niej i dziś

Adela Kuik-Kalinowska (Słupsk),

W stronę kaszubskiej tożsamości kulturo­wej. Sonety Stefana Bieszka

12:20–12:40

Zdzisław Kłos (Warszawa),

Łu­życzanie i Słoweńcy – Sło­wia­nie na obrzeżach słowiańskiego świa­ta

Tomasz Derlatka (Lipsk),

O po­trzebie uwzględniania w progra­mach studiów sla­wi­s­tycz­nych literatury ka­szubskiej i ser­bołużyckiej

12:40–13:00

Justyna Michniuk (Toruń),

Ka­ryntia – dwa języki, jedna kul­tura. Sło­weńcy Karynccy na tle innych mniej­szo­ści na­ro­do­wych Republiki Austrii

Iwona Radziszewska (Toruń),

Tatarzy Wielkiego Księstwa Li­tewskiego. Kultura i religia na podstawie tatarskich manu­skryptów religijnych

13:00–13:30

Dyskusja

Dyskusja

13:30–15:00 Obiad

SESJA VI (15:00–17:10)

15:00–15:20

Dietrich Scholze (Budziszyn), Równouprawnienie Ser­bo­łu­ży­czan w Saksonii

Katarzyna Jędrzejewska-Pysz­czak (Po­znań),

Przezwiska jako wyznacznik walijskiej tożsamo­ści

15:20–15:40

Janusz Mieczkowski (Szcze­cin),

Per­spektywy i za­grożenia w funk­cjo­no­wa­niu me­diów ser­bo­łużyckich w RFN

 

Magdalena Ziółkowska (To­ruń),

Imiona staroobrzędowców mieszkają­cych w Polsce jako źródło informacji o zmia­nach zachodzących w grupie

15:40–16:00

Jakub Sokół (Kraków),

Współ­czesna myśl o autonomii poli­tycznej Serbów Łużyckich

 

Dorota Paśko (Toruń),

Dynami­ka zmian w rosyjskiej gwarze sta­roobrzędowców w ośrodku suwalsko-

-augustowskim

16:00–16:20

Małgorzata Mieczkowska (Szczecin),

Uwarunkowania i rozwój akcji prote­stu wśród Ser­bołużyczan

Michał Głuszkowski (Toruń),

Czy gwara staroobrzędowców re­gionu su­walsko-augustow­skie­go jest wciąż rosyjska?

16:20–16:40

Ludwig Elle (Budziszyn),

Po­równanie polityki wobec mniej­szości w państwach: Republice Federalnej Nie­miec, Rzeczypo­spolitej Polskiej i Re­publice Czeskiej

Oksana Zakhutska (War­sza­wa

Lwów),

Polska mniej­szość na Ukrainie. Przyna­leż­ność sta­nowa i jej przeja­wy w języku

16:40–17:10

Dyskusja

Dyskusja

17:25–17:55 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος