ŚRODY W INSTYTUCIE ŚLĄSKIM
7 maja 2014, godz. 17.00, sala 201 PIN Instytutu Śląskiego
Dr Edmund Pjech
Instytut Serbołużycki w Budziszynie/ Serbski Institut we Budyšinje

Polityka oświatowa a mniejszości narodowe w Niemczech/ Kubłanska politika a narodne mjensiny w Němskej 1918-1990

e.pjech

Dr Edmund Pjech jest od roku 1993 związany z Instytutem Serbołużyckim w Budziszynie, najpierw jako doktorant, a następnie pracownik naukowy. Od roku 2005 członek redakcji wydawanego przez Instytut Serbołużycki czasopisma naukowego “Lětopis. Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow“. W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą położenie mniejszości serbołużyckiej w okresie enerdowskim, kwestie szkolne i kościelne w stosunkach władz niemieckich do tej mniejszości, badania nad obecnością ludności słowiańskiej na Łużycach w średniowieczu. Jest autorem i współredaktorem kilku pozycji zwartych. Publikował w szeregu monografii wieloautorskich i czasopism serbołużyckich, niemieckich, ukraińskich, brytyjskich oraz polskich, że wymieńmy spośród tych ostatnich “Pro Lusatię. Opolskie Studia Łużycoznawcze”, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” czy „Dzieje Najnowsze”.

W trakcie kolejnej Środy w Instytucie Śląskim będzie okazja do zapoznania się z wynikami komparatystycznych badań dr Pjecha nad szkolnictwem mniejszościowym w Niemczech w latach 1918-1990.

Wybrana bibliografia:

Prace zwarte:

Ein Staat – eine Sprache? Deutsche Bildungspolitik und autochthone Minderheiten im 20. Jahrhundert. Die Sorben im Vergleich mit Polen, Dänen und Nordfriesen, Budyšin 2012, 349 stronow (Spisy Serbskeho instituta; 56)

Oberlausitz. Kulturlandschaften Sachsens, Band 4, Leipzig und Dresden 2011 (sobuawtorojo: Winfried Müller, Lars-Arne Dannenberg und Swen Steinberg), 192 stronow

Zwischen Zwang und Beistand. Deutsche Politik gegenüber den Sorben vom Wiener Kongress bis zur Gegenwart, Bautzen bzw. Dresden 2003 (zhromadnje z Dietrichom Šołtu) (Spisy Serbskeho instituta; 37)

Die Sorbenpolitik der DDR 1949–1970. Anspruch und Wirklichkeit, Bautzen 1999, (Spisy Serbskeho instituta; 21)

Artykuły:

Kubłanska politika a narodne mjeńšiny w Němskej wot 1990 hač do přitomnosće. Serbja w přirunowanju z Danami a Sewjernymi Frizami. – In: Serbska šula. – Budyšin 66 (2013) 3, S. 75–78
Wo stawiznach serbskich wědomostnych časopisow. – In: Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze. – Opole 11 (2012), [Opole 2013], S. 6–14
Zur Geschichte der Sorben in der Oberlausitz, in: Winfried Müller, Lars-Arne Dannenberg, Edmund Pech und Swen Steinberg: Oberlausitz. Kulturlandschaften Sachsens, Band 4, Leipzig und Dresden 2011, S. 141–185
Die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die nationale Minderheit der Sorben. – In: Stefan Vogt, Ulrich Herbeck, Ruth Kinet, Susanne Pocai und Bernhard Wiaderny (Hgg.): Ideengeschichte als politische Aufklärung. Festschrift für Wolfgang Wippermann zum 65. Geburtstg, Berlin 2010. – S. 299–322
Publicistiska dźěławosć Jana Skale z ćežišćom nowiny „Serbski dźenik" a časopisa „Kulturwehr". – In: Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze. – Opole 9 (2010). – S. 94–103
Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die zweisprachigen katholischen und evangelischen Kirchgemeinden der Oberlausitz. – In: Lars-Arne Dannenberg/Dietrich Scholze (Hrsg.): Stätten und Stationen religiösen Wirkens. Studien zur Kirchengeschichte der zweisprachigen Oberlausitz, Bautzen: Domowina-Verlag 2009. – (Schriften des Sorbischen Instituts = Spisy Serbskeho instituta, 48), S. 314–323
Zur Entwicklung des sorbischen Schulwesens in der Oberlausitz von den Anfängen bis zur Gegenwart. – In: Lětopis. – Budyšin/Bautzen 56 (2009) 1. – S. 3–30 [zus. mit Peter Kunze]
Pawoł Nedo a natwar serbskeho šulstwa po 1945. – In: Rozhlad. – Budyšin 59(2009)1. – S. 70–74
Dwurěčne ewangelske cyrkwinske wosady za čas nacionalsocializma (1. dźěl) – In: Rozhlad. – Budyšin 58 (2008) 12. – S. 452–454 (Teil 1) sowie 59 (2009) 1. – S. 15–18 (Teil 2)
Życie kościelne ewangelickich Serbołużyczan w ramach wrocławskiego Konsystorza Ewangelickiego (1918-1945) – In: Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka“. – Wrocław 63 (2008) 1, S. 59–71
Polityka oświatowa a mniejszości narodowe w podzielonych Niemczech 1945–1990. Serbołużyczanie na tle Duńczyków i Północnych Fryzów. – In: Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze. – Opole (2007). - S. 53–67
Cyrkwinske žiwjenje ewangelskich Serbow w pruskej Hornjej Łužicy 1918–1945. – In: Rozhlad. - Budyšin 57 (2007) 11. - S. 378–386
Fredegar, Gana, Libusza i Serbołużyczanie wokoło Wytparku. Nowe badania wczesnych dziejów Serbołużyczan – In: Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze. – Opole (2006). – S. 35–47
Němska kubłanska politika a narodne mjeńšiny w "krótkim" 20. lětstotku (1918–1990). Serbja w přirunowanju. – In: Lětopis. – Budyšin/Bautzen 53 (2006) 2. – S. 29–47
Auswirkungen des Braunkohlebergbaus auf die nationale Minderheit der Sorben 1945–1990. – In: Wächtler, Eberhard (Hg.): Die Braunkohle und ihre Bergleute. Zur Geschichte des Braunkohlebergbaus. – Borken 2006. – S. 95–114
Fredegar, Gana, Liubusua a Serbja wokoło Wytparka. Nowe slědźenja k zažnym stawiznam Serbow – In: Rozhlad 55 (2005) 12, S. 439–444
Alternative Schulkonzepte für die zweisprachige Lausitz. Eine Dokumentation zur Sorbenpolitik 1928–1931. – In: Lětopis. – Budyšin/Bautzen 52 (2005) 1, S. 117–135
Deutsche Bildungspolitik in der zweisprachigen Lausitz und sorbische Reaktionen 1918–1945. In: Michał Lis (Hg.): Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym, Opole 2004, S. 104–122
Sorbische/Wendische Sprache und Kultur in der Niederlausitz im "kurzen Kosykschen Jahrhundert" (1853–1940). – In: Marti, Roland (Wud.): Mato Kosyk 1853–1940. Materialien der ersten Kosyk-Konferenz. – Bautzen: Domowina-Verlag 2004. – (Schriften des Sorbischen Instituts = Spise Serbskego instituta, 40), S. 21–35
"Der sozialistische Frühling auf dem Lande". Die Kollektivierung der Landwirtschaft in der zweisprachigen Oberlausitz. – In: Neues Archiv für sächsische Geschichte 74/75 (2003/2004), S. 349–361
Niemiecka polityka oświatowa w dwujęzycznych częściach Łużyc a serbołużyckie reakcje w latach 1918–1945. – In: Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze", Opole 2003, S. 85–97
Stawizny do wšelakich předmjetow zapřijeć. – In: Serbska šula 56 (2003) 2, S. 35–40. [zus. mit Pětš Šurman]
Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Volksschulen in den „wendischen und gemischtsprachigen Gebieten" in Sachsen. – In: Lětopis 50 (2003) 2, S. 3–21
Serbske šulstwo 1918 do 1990 mjez potłóčowanjom a spěchowanjom. – In: Sorabistiske přednoški III. Mjezynarodny lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu, Bautzen 2003, S. 34–46
Eine Vorzeigeminderheit? Die Sorben in der DDR. – In: Pech, Edmund; Scholze, Dietrich (Hrsg.): Zwischen Zwang und Beistand. Deutsche Politik gegenüber den Sorben vom Wiener Kongress bis zur Gegenwart. – Bautzen bzw. Dresden 2003, S. 102–129
Deutsche Schulpolitik in der zweisprachigen Lausitz 1918–1933. – In: Lětopis. – Budyšin/Bautzen 49 (2002) 2, S. 3–16
Die Industrialisierung der Niederlausitz und die Sorben 1945–1970. – In: Niederlausitzer Studien. – Cottbus 30(2001), S. 112–127
The Sorbian School System in Germany 1945–2000. – In: Education et Societes Plurilingues. – Aosta 10(2001), S. 39–48
Die Sorben in Deutschland. Brüche und Kontinuitäten der Minderheitenpolitik nach 1945. – In: Etniczne odsłony pogranicza. Kwestie etniczne a pogranicze polsko-niemieckie, hrsg. von Wiesław S. Burger. – Szczecin 2001, S. 73–94
Das sorbisch/wendische Schulwesen im 20. Jahrhundert. – In: Die Sorben/Wenden in Deutschland und nationale Minderheiten in Europa. Beiträge auf dem Kolloquium der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung und des Sachgebietes Schule für niedersorbische Sprache und Kultur. Cottbus, 20. September 2000. – Potsdam 2000, S. 30–44
Politiske a socialne wuwiće Łužiskich Serbow 1945–1989. – In: Serbołużyczanie kultura i historia, hrsg. von Leszek Kuberski/Piotr Pałys. – Brzeg 2000, S. 22–27
Die Sorbenfrage in der SBZ/DDR 1945–1990 im Blickpunkt der BRD-Presse. – In: Lětopis. – Budyšin/Bautzen 47 (2000) 1, S. 86–105
Hranicy statneho spěchowanja Serbow po 1945 – In: Rozhlad. – Budyšin 49 (1999) 7/8. – S. 265–272
Serbske stawizny po 1945 – staw slědźenja a konkluzije. – In: Serbołużyczanie – £użyce. Badania historyczne i fascynacje, hrsg. von Tomasz Jaworski/ Wiesław Pyzewicz. – Zielona Góra 1998, S. 69–78
Die Sorbenpolitik der DDR. – In: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. – Dinklage 10(1998) 2, S. 88–103

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος