Polacy, Serbołużyczanie i inne mniejszości narodowe w międzywojennych Niemczech w publikacji Instytutu ŚląskiegoW nawiązującej do obchodzonej w 2013 r. 90 rocznicy założenia Dzielnicy I Związku Polaków Niemczech publikacji dziesięciu badaczy z Czech, Niemiec i Polski zaprezentowało wyniki swych badań nad róznymi aspektami funkcjonowania mniejszości narodowych w międzywojennych Niemczech.

Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski) przedstawił rolę Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech jako organizatorki polskiego życia narodowego w rejencji opolskiej. Losy zamieszkujących w omawianym okresie na terenie Niemiec Czechów omówił Jaroslav Vaculík (Uniwersytet Masaryka w Brnie). Kolejny artykuł autorstwa Piotra Pałysa (PIN-Instytut Śląski w Opolu) dotyczy działalności serbołużyckiego ruchu narodowego. Jakże istotną problematykę szkolnictwa mniejszościowego podjęli badacze z Budziszyna i Opola. Edmund Pjech (Instytut Serbołużycki w Budziszynie) porównał politykę oświatową republiki weimarskiej w odniesieniu do Serbołużyczan, Polaków, Duńczyków i Północnych Fryzów. Bernard Linek (PIN-Instytut Śląski w Opolu) poświęcił swe rozważania dylematom szkolnictwa mniejszości polskiej w prowincji górnośląskiej. Zagadnienia prasoznawcze znalazły odbicie w omawiającym tematy polskie w serbołużyckim czasopiśmie „Serbski Student” przyczynku Petra Kalety (Uniwersytet Karola w Pradze) oraz w artykule Adriany Dawid (Uniwesytet Opolski) dotyczącym doniesień lokalnych w „Nowinach Codziennych w latach 1932-1939. Problematyka wymierzonych w śląskich Polaków i Żydów represji jest tematem przyczynków Krzysztofa Steckiego, Janusza Oszytko (IPN Delegatura w Opolu) oraz Macieja Borkowskiego. Całość uzupełniają bibliografia, wykaz skrótów, indeksy nazwisk i miejscowości oraz angielskojęzyczne streszczenie.

W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym, red. P. Pałys, D. Scholze-Šołta. Wydawcy: PIN-Instytut Śląski w Opolu, Serbski institut, Budyšin/Bautzen–Opole 2015.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος