serboluzycki-sejm

Zjeće: nowinska konferenca w Slepom – Předstajenje "7-dypkoweho plana" k serbskemu zhromadźenstwu a k předparlamenće
Zepśimjeśe: Casnikarska konferenca w Slěpem – prezentacija "7dypkowego plana " k Serbskej pógromadnosći a k pśedparlamentoju
Zusammenfassung: Pressekonferenz in Schleife – Präsentation des "7-Punkte-Planes" zur Sorbischen Gemeinschaft und zum Vorparlament

inkl. Anlagen:

Einführungsworte von Měrćin Wałda
Informationsmaterial der Initiative für einen Serbski Sejm (Pressemappe): 7-Punkte-Plan zum Serbski Sejm, Mehrwert, Wahlordnung Eckpunkte und Zeitplan, Info zum Finanzierungsantrag
(obersorbisch, niedersorbisch/wendisch, deutsch)

[HS] Dnja 19. winowca wotmě so w Serbskim kulturnym centrje w Slepom zhromadna nowinska konferenca iniciatiwneje skupiny "Serbski sejm" a Radźe starostow. Presentaciju wjedźeše zhromadny podij z dr. Měrćinom Waldźe, dr. Andreasom Klugu a Alexandrom Pólkom jako zastupjerjo iniciatiwneje skupiny a starostomaj dr. Hartmutom Leipnerom a Mětom Cernu.

W zahajenskej narěči wopisa dr. Měrćin Wałda wuwiće Serbstwa w bližej zašłosći a přitomnosći: skupinska fragmentacija zastupjerjow serbskich zajimow, přiběraca folklorizacija kulturneho žiwjenja a rěčne deficity wohroža identitu wulkich dźělow serbskeje ludnosće. Jako jednu z hłownych přičinow tutych njedostatkow pomjenuje dr. Wałda njedosahace politiske zastupjenje zajimow serbskeho luda. "Hdyž dźe wo byće abo njebyće, njemóže wšo tak wostać, kaž je!" Jako přikładny model trěbneho ludoweho zastupjenja namjetuje dr. Wałda demokratisce přez serbski lud woleny parlament – "Serbski sejm". Přez demokratisku legitimaciju zmeje tajki sejm trěbnu awtoritu, serbske zajimy nic jenož jako 'próstwar' prezentować, ale tute w žiwym samopostajowanju tež samostatnje wuhotować a přesadźeć.

W sćěhowacym přinošku rozprawješe Alexander Pólk wo druhich narodnych mjeńšinach w Europje, kotrež su ideju demokratiskeho samopostajowanja hižo zrealizowali. Nadrobnje wopisa přikład skandinawiskich Samow, kotrež so do załoženja jich ludowych parlamentow w podobnje prekarnej situaciji namakachu kaž Serbja dźensa. Přikład demonstruje, zo zmóžni demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo konkretne lěpšiny za dołhodobne wobstaće a dalše wuwiće narodnostneje mjeńšiny.

W srjedźišću konferency steješe předstajenje "7-dypkoweho plana k skrućenju serbskeho zhromadźenstwa" přez dr. Andrasa Klugu. Planej wotpowědujo je prěna kročel prawólba předparlamenta přez serbski lud. Na tute wašnje dobyta demokratiska legitimacija zmóžni předparlamentej – jako přechodny organ – naslědnu kročel: wudźěłanje wustawy za zhromadźenstwo serbow, w kotrejež so tež struktura woprawdźiteho "Serbskeho sejma" postaji. Po nowowólby do woprawdźiteho sejma powoła tute centralne zastupniske zjednoćenstwo serbskeho luda eksekutiwny organ, "Serbsku komisiju". Nadawk komisije je praktiske přesadźenje sejmowych wobzamknjenjow a zastupnistwo serbskeho luda na nutřkownostatnej kaž tež mjezynarodnej runinje – na přikład w prašenjach kubłanskeje politiki. Naposledk ma serbske zhromadźenstwo zhromadnje ze Zwjazkowej republiku, krajom Braniborskej a sakskim swobodnym statom nowe statne zrěčenje wujednać a přez to prawokmanosć docpěć – jako 'korporacija zjawneho prawa'. Na tute wašnje zmóžni so serbskemu ludej, swoje naležnosće a zajimy samostatnje politisce přesadźeć.
Naposledk předstaja Měto Cerna někotre wobstatki wólbneho porjada za wólbu do předparlamenta, kaž tež hruby časowy plan. Porjad předparlamentariskeje wólby orientuje so hłownje na porjedźe wólby do braniborskeje serbskeje rady z lěta 2015. Centralne dypki su: swobodne wuznaće k Serbstwje jako jeničke wuměnjenje za wolerjow a kandidatow, definitiwnje trěbna registracija do wólbnych lisćinow, listowa wólba jako modus a wólbna staroba wot znajmjeńša 16 lět. Wola so dohromady 24 zaposłancow, paritetisce dźělene do 12 zapósłancow z Delnjeje Łužicy a 12 ze Hornjeje Łužicy. Wólbny porjad so tuchwilu hišće juristisce pruwuje a so po wšěm zdaću hišće 2017 po wobzamknjenju Radźe starostow wozjewi. W mjezyčasu so na regionalnych forumach po cyłej serbskej Łužicy wólbna procedura zjawnosći předstaji a rozjasni, kaž tež wo kandidaturow a wolerjow wabi. Něhdźe tři měsacy pozdźišo wozjewi so wólbna namołwa. Móžnosć zapisanja do lisćiny kandidatow-zapósłancow so šěsć měsacy po wólbnej namołwje skónči – na tute wašnje ma so zaručić, zo zwosta kandidatam hišće dosć chwily k předstajenju swójskeho program a wabjenja za jich wólbu. W samsnym času sćela so zapisanym wolerjam wólbne podłožki. Cirka dźewjeć měsacy po wólbnej namołwje so lisćina wolerjow zawrě a dalši tydźen pozdzišo wotběži čas za zapodaće wólbneho lista. Wot Rady starostow zasadźeny wólbny wubjerk přewjedźe organizaciju a dohlad wólby. Jako jednaćelnja wólbneho wuběrka je so hižo gmejna Njebjelčicy poskičiła. Njebudźa-li wjetše dlijenja konstituje so z předparlamentom w oktobrje/nowembrje 2018 prěnje demokratisce legitimowane serbske ludowe zastupnistwo.

Bórze rozsudźi załožba za serbski lud nad wot iniciatiwy stajenu próstwu wo financowanje wólbneho procesa. Z tym sadźi załožbowa rada wažne politiske znamjo za spožčenje abo njespožčenje wustawo- a narodnoprawnje garantowaneho prawa na politisku samoorganizaciju za serbski lud. Samsne płaći za wočakowanu wotmołwu na pomcowu próstwu na sakski a braniborski nutřkowny ministerij při identifikacij wolerjow přez komunalne zarjady.
Nadrobniše informacije namakaće w dokumentowych mapach, kotrež su so nowinskim zastupjerjam přepodali a kotrež namakaće w přiwěžku.

[DS] Dnja 19. oktober jo se w Serbskem kulturnem centrumje w Slěpem wótměła zgromadna casnikarska konferenca iniciatiwneje kupki "Serbski sejm" kaž teke Rady starostow. Prezentaciju jo pśedstajił pódium, kótaremž su pśisłušali dr. Měrćin Wałda, dr. Andreas Kluge a Aleksander Pólk ako zastupniki iniciatiwneje kupki a dr. Hartmut S. Leipner a Měto Cernja zboka Rady starostow.

W swójom zawjeźeńskem nagronje jo dr. Měrćin Wałda kreslił wuwiśe serbskego luda w blišej zachadnosći a w pśibytności. Wóno jo charakterizěrowane pśez rozšćěpjonosć do serbskich zajmowanych kupkow, pśiběrajuce folklorizěrowanje kultury, kaž tež tšuśe rěcy a stakim skóńcnje pśez zgubjenje identity pśiběrajucych źělow Serbstwa. Ako bytostnu zawinu toś tych njedostatkow wiźi dr. Wałda to brachowanje statkownego politiskego zastupnistwa za zajmy serbskego luda. "Źo-li wó byśe abo njebyśe, musyš sebje pśiśpiwaś nowe pśistupy“. – Demokratiski wuzwólony serbski parlament, "Serbski Sejm", pśedstajijo nosny model za serbske ludowe zastupnistwo. Pśez swóju demokratisku legitimaciju ma wóno trjebnu awtoritu, aby zastupowało serbske zajmy nic jano ako ´pšosaŕ´ dowenka, ale aby je w žywem samopóstajowanju teke sam zrědował a pśesajźił.

W slědujucem pśinosku jo Aleksander Pólk wjadł póglědnjenje na druge awtochtone mjeńšyny w Europje, kótarež su toś tu mysl wó demokratiskem samozastojanju južo zwopšawźili. Konkretnje na pśikłaźe skandinawiskich Samow – kótarež su měli do załoženja swójich parlamentow pódobnu prekernu situaciju kaž Serby – jo se pokazało, kaku widnu wěcejgódnotu zamóžo wunjasć demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo za dłujkodobne wobstaśe a dalejwuwiśe narodneje mjeńšyny.

W srjejźišću konference jo stojał pśinosk dra. Andreasa Klugego: pśedstajenje "7dypkowego plana k zmócnjenju serbskeje pógromadnosći ". Stakim jo prědna kšaceń prawuzwólenje pśedparlamenta pśez serbski lud. Pśez wólby dojśpita demokratiska legitimacija zmóžnijo jomu, ako pśechodny organ ze slědujucym kšacom wuźěłaś Wustawu serbskeje pógromadnosći, z cymž se tež zapołožyjo struktura za napšawdny "Serbski sejm". Pó jogo konstituciji pśez nowe wuzwólenje ma toś ta centralna zastupna korporacija serbskego luda zwołaś "Serbsku komisiju" ako eksekutiwny organ. Toś ten ma nadawk, parlamentariske wobzamknjenja pśesajźiś a serbski lud na statnej a mjazynarodnej rowninje zastupowaś – na pśikład w pšašanjach kubłanja. Skóńcnje musy serbska pógromadnosć ze Serbskim sejmom ako jogo centralny politiski organ pśez wujadnanje nowego statnego dogrona ze Zwězkoweju republiku Nimskeju, krajom Bramborskeju a Lichotnym statom Sakskeju dojśpiś pšawnisku zamóžnosć – pśez institucionalizěrowanje ako 'korporacija zjawnego pšawa'. Na taki part zmóžnijo se serbskemu ludoju skóńcnje, swóje nastupnosći a zajmy politiski pśesajźiś a wósebnje w kulturelnych a rěcnych nastupnosćach samostatnje rědowaś.

Dokóńcnje jo Měto Cernja pśedstajił rožkowe dypki wuzwóleńskego póředa za wuzwólenje pśedparlamenta kaž tež pśeglěd casowego planowanja za dalšne póstupowanje. Wólbny pórěd za wuzwólenje pśedparlamenta orientěrujo se w głownem na wólbnem pórěźe za wuzwólenje bramborskeje Serbskeje rady lěta 2015: wuznaśe k Serbstwu ako jadnučke wuměnjenje za wólarjow a kandidatow, trjebne zapisanje do wuzwóleńskich lisćinow, modus listoweje wólby a wólbne starstwo wót 16 lět. Wuzwóliś buźo se cełkownje 24 wótpósłańcow: paritetiski pó 12 zastupnikach Górnołužyskich a Dolnołužyskich Serbow. Wólbny pórěd jo tuchylu zapódany do juristiskego pśespytowanja a ma se pó wšom zdaśu hyšći w lěśe 2017 pó wobzamknjenju pśez Radu starostow wózjawiś. W mjazycasu dej se na regionalnych forumach w cełej serbskej Łužycy pśedstajiś wuzwóleński wótběg a ma se wabiś za wobźělenje na prawuzwólenju ako wólarje a kandidaty. Něźi tśi mjasece pó wózjawjenju wólbnego pórěda wózjawijo se napominanje do wuzwólenja. Lisćina kandidatow wótzamknjo se něźi šesć mjasecow pó napominanju do wuzwólenja, tak až wóstanjo kandidatam hyšći dosć casa za pśedstajenje jich programa a aby wabili za jich wuzwólenje. Wót togo casowego dypka rozesćelu se wólarjam wólbne pódłoži. Pó něźi źewjeś mjasecach zamknjo se zapisanje do wólarskich lisćinow a tyźeń pó tom zakóńcyjo se cas za listowe wuzwólenje. Wót Rady starostow zwołany wólbny wuběrk wobstara organizatoriske pśewjeźenje wuzwólenja a doglědujo wólbny wótběg. Ako głowny běrow wólbnego wuběrka stoj z pśijaznosću gmejna Njebjelčicy/Nebelschütz we wokrejsu Budyšynje k dispozicji. Njedojźo-li k wětšym zadoram, ga wótmějo se w oktobru/nowembru lěta 2018 konstitucija pśedparlamenta ako prědne demokratiski legitiměrowany serbske ludowe zastupnistwo.

Ako wažne wuměnjenje rozsuźijo Załožba za serbski lud nejpjerwjej wó stajonej pšosbje k financěrowanju wólbow. Rada załožby pódajo zrazom wažne politiske znamje wó pśizwólenju abo njepśizwólenju pó wustawje a ludowem pšawje garantěrowanych pšawach na politiske samopóstajowanje za lud Serbow. To samske płaśi za wócakowane wótegrono na pšosbu wó pódeprěśe na sakske a bramborske nutśikowne ministerstwo pśi identifikaciji wólarjow pśez komunalne zastojnstwa.

Casnikarskim mapam, kótarež su se pśibytnym zastupnikam pódali, su nadrobne informacije pśipołožone.

[DE] Am 19. Oktober fand im Sorbischen Kulturzentrum Schleife eine gemeinsame Pressekonferenz der Initiativgruppe "Serbski Sejm" sowie der Rada Starostow statt. Die Präsentation führte ein Podium mit Dr. Martin Walde, Dr. Andreas Kluge und Alexander Polk als Vertreter der Initiativgruppe und Dr. Hartmut Leipner und Martin Zerna von Seiten der Rada Starostow.

In seiner einleitenden Rede legte Dr. Martin Walde die Entwicklung des sorbischen / wendischen Volkes in jüngerer Vergangenheit und Gegenwart dar, welche durch Zersplitterung sorbischer / wendischer Interessengruppen, zunehmende Folklorisierung der Kultur, sowie Sprach- und damit letztlich Identitätsverlust zunehmender Teile des Sorben- und Wendentums gekennzeichnet sei. Als eine der wesentlichen Ursachen dieser Missstände fasst Dr. Walde das Fehlen einer wirksamen politischen Vertretung der Interessen des sorbischen / wendischen Volkes auf. "Geht es um Sein oder Nichtsein, muss man sich neue Ansätze zutrauen" – ein demokratisch gewähltes sorbisches / wendisches Parlament, ein "Serbski Sejm", stelle ein tragfähiges Modell für eine sorbische / wendische Volksvertretung dar. Durch ihre demokratische Legitimation bringe sie die notwendige Autorität auf, sorbische / wendische Interessen nicht nur als 'Bittsteller' nach außen zu vertreten, sondern diese in gelebter Selbstbestimmung auch selbst zu gestalten und umzusetzen.

Im folgenden Beitrag lenkte Alexander Polk den Blick auf andere autochthone Minderheiten in Europa, welche diese Idee der demokratischen Selbstverwaltung bereits realisiert haben. Konkret wurde am Beispiel der skandinavischen Sami – welche sich vor der Begründung ihrer Parlamente in einer sehr ähnlich prekären Situation wie die Sorben / Wenden heute befanden – erklärt, welchen greifbaren Mehrwert eine demokratisch legitimierte Volksvertretung für den langfristigen Bestand und die weitere Entwicklung einer nationalen Minderheit erbringen kann.

Im Zentrum der Konferenz stand Dr. Andreas Kluges Beitrag: der Vorstellung eines "7-Punkte-Planes zur Stärkung des sorbischen / wendischen Gemeinwesens". Demzufolge ist der erste Schritt die Urwahl eines Vorparlamentes durch das sorbische / wendische Volk. Die durch die Wahl erlangte demokratische Legitimation des Vorparlamentes ermöglicht es ihm, als Übergangsorgan im folgenden Schritt eine Verfassung des sorbischen / wendischen Gemeinwesens auszuarbeiten, womit auch die Struktur des tatsächlichen "Serbski Sejm" festgelegt wird. Nach dessen Konstituierung in einer neuen Wahl wird dieses zentrale Vertretungskörperschaft des sorbischen / wendischen Volkes eine "Serbska komisija" als Exekutivorgan einberufen, deren Aufgabe die Umsetzung der Parlamentsbeschlüsse und die Vertretung des sorbischen / wendischen Volkes auf staatlicher und internationaler Ebene ist – beispielsweise in Bildungsfragen. Schließlich muss das sorbische / wendische Gemeinwesen mit dem Serbski Sejm als dessen zentralem politischen Organ durch Aushandlung eines neuen Staatsvertrages mit der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Brandenburg und dem Freistaat Sachsen Rechtsfähigkeit erlangen – durch Institutionalisierung als 'Körperschaft öffentlichen Rechts'. Auf diese Weise werde es dem sorbischen / wendischen Volk schließlich ermöglicht, seine Angelegenheiten und Interessen politisch umzusetzen und insbesondere in kulturellen und sprachlichen Angelegenheiten selbstständig zu gestalten.

Abschließend wurden durch Martin Zerna die Eckpunkte der Wahlordnung für die Vorparlamentswahl sowie eine grobe zeitliche Planung des weiteren Vorgehens vorgestellt. Die Wahlordnung zur Vorparlamentswahl orientiert sich im Wesentlichen an der Wahlordnung zur brandenburgischen Sorbenratswahl 2015: das Bekenntnis zum Sorbentum als einzige Voraussetzung an Wähler und Kandidaten, die erforderliche Registrierung in Wählerlisten, den Modus der Briefwahl und das Wahlalter ab 16 Jahren. Gewählt werden insgesamt 24 Abgeordnete: paritätisch je 12 Vertreter der Ober- und der Niedersorben / Wenden. Die Wahlordnung befindet sich gegenwärtig in der juristischen Prüfung und wird voraussichtlich noch 2017 nach Beschluss durch die Rada Starostow veröffentlicht. In der Zwischenzeit soll auf Regionalforen in der gesamten sorbisch / wendischen Lausitz das Wahlprozedere vorgestellt und um Beteiligung als Wähler und Kandidaten an der Urwahl geworben werden. Etwa drei Monate nach Veröffentlichung der Wahlordnung erfolgt schließlich der Wahlaufruf. Die Kandidatenlisten schließen etwa sechs Monate nach dem Wahlaufruf, sodass den Bewerbern noch genügend Zeit verbleibt ihr Programm vorzustellen und für ihre Wahl zu werben. Ab diesem Zeitpunkt werden die Wahlunterlagen an die Wähler versandt. Nach etwa neun Monaten schließt die Aufnahme in die Wählerliste und eine Woche später endet die Briefwahlfrist. Ein von der Rada Starostow einberufener Wahlausschuss besorgt die organisatorische Durchführung der Wahl und beaufsichtigt das Wahlprozedere. Als Geschäftsstelle des Wahlausschusses stellt sich freundlicherweisedie Gemeinde Nebelschütz im Landkreis Bautzen zur Verfügung. Sofern es zu keinen größeren Verzögerungen kommt, wird im Zeitraum Oktober/November 2018 die Konstituierung des Vorparlaments als erste demokratisch legitimierte sorbische / wendische Volksvertretung stattfinden.

Als eine wichtige Voraussetzung entscheidet die Stiftung für das Sorbische Volk demnächst über einen gestellten Antrag zur Wahlfinanzierung. Der Stiftungsrat setzt damit zugleich ein wichtiges politisches Zeichen über die Gewährung oder Nichtgewährung der verfassungs- und völkerrechtlich garantierten Rechte auf politische Selbstorganisation für das Volk der Sorben und Wenden. Gleiches gilt für die erwartete Antwort auf die Unterstützungsbitte an die sächsischen und brandenburgische Innenministerien bei der Wähleridentifizierung durch die kommunalen Meldeämter.

Die Pressemappen mit detaillierteren Informationen, welche an die anwesenden Vertreter ausgehändigt wurden, ist im Anhang beigelegt.

Z přećelnym postrowom,
Z pśijaznym póstrowom,
Mit freundlichen Grüßen,

Sprecher der Initiative für eine demokratisch legitimierte sorbische/wendische Volksvertretung – Serbski Sejm

dr. Měrćin Wałda
Hanzo Wylem-Kell

Einführung zur Pressekonferenz 171019
Pressemappe 2017.04 DE
Pressemappe 2017.04 DS
Pressemappe 2017.04 HS

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος