p serbsku gramatika za wuknjecych wobalka

Dla uczących się i zainteresowanych nauką języka dolnołużyckiego z Łużyc i zagranicy ukazały się nowe podręczniki zatytułowane: Pó serbsku! - Gramatika za wuknjecych autorstwa Jura Šrejdarja i Viktora Zakara. Pó serbsku! wydane zostało przez Centrum Językowe WITAJ z inicjatywy Pracowni na Rzecz Rozwoju Edukacji Serbołużyckiej (ABC).

W książkach w przystępny sposób opisano gramatykę języka dolnołużyckiego. Lepszemu zrozumieniu przedstawianej problematyki sprzyjają wszelakie przykłady, także zwrotów i działań matematycznych, co jest szczególnie użyteczne dla uczniów uczestniczących w edukacji bilingualnej. Pó serbsku! To pierwsza gramatyka napisana w języku dolnołużyckim. Na każdej stronie obok tekstu łużyckiego znajduje się tłumaczenie niemieckie. Książki sprzedawane są w Księgarni Smolera w Budziszynie (Smolerjec kniharnja), w Chociebużu w LODCE oraz internetowo za pośrednictwem Ludowego Wydawnictwa Domowina

http://www.domowina-verlag.de/po-serbsku.html

cena 14,90 €. W zestawie znajduje się także zeszyt ćwiczeń, który ukaże się w przyszłym roku.

Za wukniki a zajmce z tu- a wukraja, kenž kśě wobkněžyś dolnoserbsku rěc, su wujšli nowe knigły - „Pó serbsku! - Gramatika za wuknjecych” wót Jura Šrejdarja a Viktora Zakara. „Pó serbsku!” jo wudał Rěcny centrum WITAJ w nadawku Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC). W knigłach se wopisujo na pśistupnu wašnju gramatika dolnoserbskeje rěcy. Lěpšemu rozměśeju pomjenjoneje tematiki tyju wšakorake pśikłady, teke matematiskich wobrotow a operacijow, což jo wužytne wósebnje za wukniki w bilingualnej wucbje. „Pó serbsku!” jo prědna w dolnoserbskej rěcy napisana gramatika. Na kuždem boce stoj pódla serbskego teksta nimske pśestajenje. Knigły se pśedawaju w Smolerojc knigłarni w Budyšynje a w LODCE w Chóśebuzu a płaśe 14,90 €. Ku knigłam słuša źěłowy zešywk, kótaryž wujźo w pśiducem lěśe.

Za šulerjow a zajimcow z tu- a wukraja, kotřiž chcedźa delnjoserbsku rěč wobknježić, je nowa kniha - „Pó serbsku! - Gramatika za wuknjecych” wot Jura Šrejdarja a Viktora Zakara wušła. „Pó serbsku!” je Rěčny centrum WITAJ w nadawku Dźěłanišća za serbske kubłanske wuwiwanje (ABC) wudał.W knize wopisuje so na přistupne wašnje gramatika delnjoserbskeje rěče. K lěpšemu rozměću wobdźěłaneje tematiki tyja wšelake přikłady, tež matematiskich wobrotow a operacijow, štož je wosebje za šulerjow bilingualneje wučby wužitne. „Pó serbsku!” jo prěnja gramatika napisana w delnjoserbskej rěči. Na kóždej stronje steji pódla serbskeho teksta němski přełožk. Kniha so w Smolerjec kniharni w Budyšinje a w LODCE w Choćebuzu předawa a płaći 14,90 €. Ke knize słuša dźěłowy zešiwk, kotryž klětu wuńdźe.

Für Lernende und Interessenten aus dem In- und Ausland, die die niedersorbische Sprache erlernen wollen, erschien ein neues Buch „Pó serbsku! - Gramatika za wuknjecych/Grammatik für Lernende ” von Juro Šrejdaŕ und Viktor Zakar. „Pó serbsku!“ wurde vom WITAJ-Sprachzentrum im Auftrag der Arbeitsstelle für sorbische/wendische Bildungsentwicklung Cottbus (ABC) herausgegeben. Im Buch wird die Grammatik der niedersorbischen Sprache auf einer verständlichen Art und Weise beschrieben. Zum besseren Verständnis der bearbeiteten Thematiken dienen zahlreiche Satzbeispiele und auch mathematische Redewendungen, was besonders für Schüler im bilingualen Unterricht nützlich ist. „Pó serbsku!“ ist die erste in niedersorbischer Sprache verfasste Grammatik der niedersorbischen Sprache. Auf jeder Seite steht neben dem niedersorbischen Haupttext die Übersetzung in deutscher Sprache. Das Buch ist in der Smoler’schen Buchhandlung in Bautzen und in der LODKA in Cottbus für 14,90 € käuflich zu erwerben. Zum Buch gehört ein Übungsheft, das im nächsten Jahr erscheinen wird.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος