Opole, 21.08.2001

Kanclerz Federalny
Gerhard Schröder
Urząd Kanclerski
Willy Brandt Str 1
10557 Berlin

S zanowny Panie Kanclerzu

Decyzją władz szkolnych Saksonii ma zostać zamknięta szkoła średnia w łużyckiej miejscowości Chrósćicy (Croswitz).

Tym samym likwidacji ulegnie jedna z sześciu szkół z łużyckim językiem nauczania. Dla Serbołużyczan jest to cios tym dotkliwszy, że od kilku lat podejmują oni w ramach projektu WITAJ energiczne wysiłki zmierzające do ochrony i rewitalizacji swej zagrożonej substancji narodowej.
Zamknięcie szkoły w Chrósćicach uzasadniane jest potrzebą dostosowania sieci szkolnej do zmieniającej się sytuacji demograficznej.

Jednak argumenty zasadne w odniesieniu do całego Wolnego Państwa Saksonii, tracą na racjonalności w odniesieniu do małego, 60-tysięcznego narodu. Serbołużyczanie nie posiadają własnej państwowości. Dla nich państwem macierzystym jest Republika Federalna Niemiec. Dlatego Panie Kanclerzu liczymy, że zechce Pan zaangażować swój autorytet w tą, z perspektywy Urzędu Kanclerskiego z pewnością drobną, lecz dla narodu serbołużyckiego mającą fundamentalne znaczenie, sprawę.

W imieniu Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego

Prof. Dr hab. Leszek Kuberski
Przewodniczący 

Piotr Pałys
Wiceprzewodniczący

Opole, den 21.08.2001

Herrn Bundeskanzler 
Gerhard Schröder 
Bundeskanzleramt 
Willy Brandt Str.1 
10577 Berlin

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

Laut Beschluss der Schulbehörde Sachsens soll in der lausitzer Ortschaft Chróścicy (Croswitz) die Sorbische Mittelschule Croswitz geschlossen werden.

Damit wird eine von sechs Mittelschulen mit der wendischen Sprache liquidiert. Für die Sorben ist es ein schmerzvoller Schlag, weil sie seit ein paar Jahren im Rahmen des Projektes "WITAJ" energische Bemühungen ergreifen, die zum Schutz und der Revitalisierung ihrer bedrohten Volkssubstanz führen. Die Schließung der Schule in Croswitz wird mit dem Bedürfnis der Anpassung des Schulnetzes an die verändernde demographische Situation begründet.

Die auf den ganzen Freistaat Sachsen bezüglichen Argumente verlieren jedoch in Bezug auf das kleine 60.000-Bürger-Volk ihre Zweckmäßigkeit. Die Sorben besitzen kein eigenes staatliches Eigentum. Ein Mutterland für sie ist die Bundesrepublik Deutschland. Deshalb hoffen wir, Herr Bundeskanzler, dass Sie Ihre eigene Autorität für eine Angelegenheit engagieren möchten, die mit Sicherheit von der Perspektive des Kanzleramtes eine kleine, aber die für das sorbische Volk die fundamentale Bedeutung hat.

Im Namen Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego (Polnisch - Sorbische Gesellschaft in Opole):

Prof. Dr hab. Leszek Kuberski
Vorsitzender


Piotr Pałys 

Stellvertreter

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος