Budyšin/Lipsk. Juniorowy profesor za serbske literarne wědomosće dr. Tomasz Derlatka wopušći 30. apryla 2013 Institut za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće. Wot 1. meje 2007 je wón w zastojnstwje skutkował. „Dalše podlěšenje mojeho městna njeje po sakskim wysokošulskim zakonju móžne“, pólski wědomostnik na naprašowanje SN zdźěli. Tole bě jemu rektorat uniwersity hižo w lěće 2010 zdźělił. „Bych rady w Lipsku wostał.“ Jeho přeće móhło so jeno zwoprawdźić, by-li so městno juniorprofesora na regularnu profesuru změniło. Za to pak njewobsteji wotpohlad.

Předsyda Zwjazka serbskich wuměłcow Benedikt Dyrlich je so w juliju z listom na rektorku Lipšćanskeje uniwersity prof. dr. Beatu Schücking w mjenowanej naležnosći wobroćił. Kopiju swojeho pisma je wón tež za uniwersity zamołwitymaj ministerkomaj w Sakskej a Braniborskej posrědkował. Dotal pak njeje žanu wotmołwu na list dóstał. Prof. Schücking je tuchwilu słužbnje we wukraju po puću a njemóžeše tuž tež na prašenja SN wotmołwić. Nětko je Dyrlich list zjawnosći spřistupnił. W nim sej žada, městno junioroweho profesora za serbske literarne wědomosće – po móžnosći jako profesuru – zachować. Njeje realistiske wěrić, zo hodźi so tónle zakładny předmjet z pomocu wuwučowanskich nadawkow (na přikład z Budyskeho Serbskeho instituta) zawěsćić. „Njedóstanjemy-li do kónca tohole měsaca wotmołwu“, praji Dyrlich, „chcemy so na našich zapósłancow w Sakskim krajnym sejmje wobroćić.“ ZSW sej dale žada zarjadować městno za docenta, kiž by serbske stawizny wuwučował. Zdobom chcemy, zo so tež na druhich fakultach wěda wo Serbach, jich stawiznach, rěči a kulturje šěri“, Benedikt Dyrlich wuswětla. (MiR)

---
 
Juniorprofesor literatury łużyckiej, dr Tomasz Derlatka 30 kwietnia 2013 r. opuści Instytut Sorabistyki Uniwersytetu Lipskiego. Pracował on na tym etacie od 1 maja 2007 r. „Dalsze przedłużenie mojej umowy o pracę nie jest według saskiej ustawy o szkolnictwie wyższym możliwe.” Odpowiedział polski naukowiec na pytanie „Serbskich Nowin”. Rektorat Uniwersytetu poinformował go o tym już w 2010 r.  „Chętnie bym w Lipsku został”. Jego życzenie mogłoby się spełnić jedynie, gdyby miejsce junior profesora zostało przekształcone na regularną profesurę. Jednak takiej woli nie ma.

Przewodniczący Związku Twórców Serbołużyckich Benedikt Dyrlich w sprawie tej zwrócił się w lipcu do rektora uniwersytetu lipskiego, prof. dr. Beaty Schücking. Kopie swego pisma przekazał także odpowiedzialnym za uniwersytety saskim i brandenburskim ministrom. Jednak do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Prof. Schücking z powodu nieobecności spowodowanej podróżą zagraniczną nie mogła na pytania „Serbskich Nowin” odpowiedzieć. Obecnie swój list Dyrlich udostępnił opinii publicznej. Żąda on, aby miejsce junior profesora literatury łużyckiej - w miarę możności jako profesurę – zachować. Nierealna jest wiara, że będzie możliwym ten podstawowy przedmiot za pomocą zleconych wykładów (na przykład z Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie). „Jeżeli do końca tego miesiąca nie dostaniemy odpowiedzi” – mówi Dyrlich – „zwrócimy się do naszych posłów w saskim sejmie krajowym.”  Związek Twórców Serbołużyckich dalej żąda zapewnienia miejsca dla docenta, który uczyłby dziejów Serbołużyczan. „Jednocześnie chcemy, aby na także na innych fakultetach szerzyć wiedzę o Serbołużyczanach, ich historii i kulturze.” Wyjaśnia Dyrlich. (MiR) 

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος