Korla Wwgust Kocor. Zarys biografii - Zbigniew Kościów

Łużyczanin Korla Awgust Kocor należy do tych twórców, których dzieła nie są szerzej znane, pomimo ich bezsprzecznych zalet.

Kocor był nie tylko kompozytorem, ale też dyrygentem, pianistą, organistą i śpiewakiem; dał się również poznać jako dobry pedagog oraz prekursor łużyckiej publicystki muzycznej, badań teoretycznych i prac edytorskich.

Informacje o jego życiu osobistym są skromne, nieliczne są też materiały ikonograficzne. Natomiast spore jest poświęcone mu piśmiennictwo. Zachowały się również utwory Kocora, których część wydrukowano i nagrano na płyty.

Pierwszą próbę przedstawienia życiorysu tego faktycznego "założyciela" łużyckiej muzyki profesjonalnej zawdzięczamy Korli Awgustowi Fiedlerowi. W 1905 roku opublikował on nekrolog uwzględniający informacje uzyskane od Kocora. Do 1934 roku biografią Kocora zajmował się najintensywniej Bjarnat Krawc - czołowy reprezentant międzywojennej muzyki łużyckiej. Drukował swe artykuły w prasie czeskiej i łużyckiej, a w roku 1923, w książce Arnošta Muki Serbskaj dioskuraj, zamieścił pierwszą fachową charakterystykę części dorobku artystycznego znakomitego poprzednika.

Lata powojenne przyniosły liczne teksty poświęcone Kocorowi, których autorami byli Łużyczanie (Achim Brankačk, Tanja Donatec, Detlef Kobjela, Chrysta Meškankowa, Frido Mětšk, Juro , Jan Pawoł Nagel, Jan Rawp, Merko Mětšk, Měrko Šolta, i Jurij Winar), Niemcy (Barbara Domin, Helmut Fritsche i Huber Kross), Czesi, Polacy i Rosjanie (Władimir Gurjewicz, Zbigniew Kościów, Bohuslav Malotin, Maciej Negrey i Jarmila Vrchotová-Pátová). Publikacje tych autorów nie tylko poszerzały zasób informacji biograficznych, ale też przynosiły nowe próby charakterystyki dzieł Kocora.

Niniejsza publikacja stanowi uzupełnioną, częściowo zmienioną wersję zarysu opublikowanego po łużycku w 1972 r. Nie mógłbym jej opracować bez cennej pomocy PP. Barbary Mażak, Ludmiły Nawki, Měrko Šolty i Serbskiego Instytutu w Budziszynie, którym serdecznie dziękuję za bezinteresowną współpracę.

Zbigniew Kościów

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος