Już od 1999 r. w miesiącach jesiennych prezentowana jest w Opolu serbołużycka historia i kultura. Nie inaczej było także w tym roku. Kolejne, szóste już Dni Łużyckie przebiegły według sprawdzonego w latach ubiegłych scenariusza. W programie znalazły się wykład otwarty na Uniwersytecie Opolskim, seminarium naukowe oraz prezentacja kulturalna. Jedyną zmianą było jedynie to, że środowisko opolskich sorabofilów, działające do tej pory pod egidą Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego, zarejestrowało w tym roku własną organizację - Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia. Tak więc VI Dni Łużyckie były zarazem pierwszymi organizowanymi przez nową organizację prołużycką. 

Doceniając rolę kontaktów czesko-łużyckich w dziejach narodu Serbołużyckiego, naukową część "Dni" postanowiono poświęcić stosunkom wzajemnym pomiędzy tymi, tak Polakom bliskimi, narodami. Tegoroczne Dni Łużyckie otworzył prorektor Uniwersytetu Opolskiego, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia, prof. dr hab. Leszek Kuberski. Pierwszym punktem programu był wykład dr Timo Meškanka Stosunki czesko-łużyckie w latach 1914-1945 , który odbył się w Sali Błękitnej gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Słuchaczami jego wystąpienia było około 150 studentów bohemistyki i historii, pracowników naukowych opolskiej uczelni oraz sympatyków Łużyc. Referent przedstawił rzeczywistą skalę czechosłowackiej pomocy dla instytucji serbołużyckich oraz szczegółowo omówił kontakty organizacji śpiewaczych w obu krajach, organizowanie w Czechosłowacji wypoczynku serbołużyckich dzieci, przeniesienie na Łużyce z Czech idei sokolskiej oraz pomoc dla uczących się i studiujących w Czechosłowacji Serbołużyczan.

Wieczorem, w jakże przyjaznych serbołużyckim twórcom murach Muzeum Śląska Opolskiego, odbyło się spotkanie ze współczesną poezją serbołużycką. I tym razem w roli głównej wystąpił Timo Meškank. Licznie przybyłą publiczność serdecznie powitała dyrektor opolskiego muzeum Krystyna Lenart-Juszczewska. Następnie zabrał głos prof. dr hab. Mieczysław Balowski, autor polskich przekładów wierszy serbołużyckiego poety. Omówił on poetyckie dokonania Timo Meškanka oraz recepcję jego twórczości w Polsce i Czechach. Następnie przedstawiono 7 wierszy, składających się na wydany w tym roku w Pradze tomik 7x7, zawierający 7 wierszy Meškanka w 7 językach. Opolska publiczność miała okazję wysłuchać autorskiej interpretacji tych utworów oraz ich polskich i czeskich przekładów, autorstwa M. Balowskiego i Radka Čermaka. Dodatkowo Timo zaprezentował kilka wierszy ze swego ostatniego tomiku zatytułowanego Pój do rejki . Ta forma prezentacji została przez publiczność bardzo dobrze przyjęta, o czym świadczyła ożywiona dyskusja. Autor mówił o swych inspiracjach literackich, znaczeniu serbołużyckiej tradycji kulturowej, w której wzrastał. Pytany o przekłady swej twórczości na język niemiecki stwierdził, że owszem próby takie były podejmowane, jednak jego zdaniem istotę jego twórczości zdecydowanie lepiej oddać można w językach słowiańskich. On sam zaś tworzy wyłącznie w swym języku ojczystym. Już po zakończeniu dyskusji Timo Meškank musiał jeszcze rozdać szereg autografów.

VI Dni Łużyckie zakończyło sympozjum naukowe Czesi i Polacy wobec Łużyc , zorganizowane przez, odchodzący w tym roku jubileusz 70-lecia, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Warto przy tym nadmienić, że Instytut Śląski lat utrzymuje kontakty z Instytutem Serbołużyckim w Budziszynie, z którym ma umowę o współpracy. Sympozjum otworzył dyrektor opolskiej placówki, prof. dr hab. Stanisław Senft. Następnie przedstawiono 5 referatów: prof. dr hab. Mieczysław Balowski (Uniwersytet Opolski), Badania Arnošta Muki nad Drzewianami zainspirowane przez Akademię Umiejętności w Krakowie, dr Petr Kaleta (Instytut Masaryka Czeskiej Akademii Nauk), Černého sorabika ve Slovanském přehledu , , dr Richard Bigl (Uniwersytet Karola w Pradze), Katedra Nadzwyczajna Języka Piśmiennictwa Łużyckiego na Uniwersytecie Karola (1933-1939), dr Timo Meškank (Uniwersytet Lipski), Czesi i Serbołużyczanie w okresie 1945-1948, Piotr Pałys (Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia), Vladimir Zmeškal jako redaktor "Přehledu lužickosrbskeho kulturniho života" 1958 - 1965. Podsumowując obrady, prof. Senft podkreślił bardzo wysoki poziom referatów oraz wyraził nadzieję, że niebawem już wejdą one do obiegu naukowego w formie publikacji.

Dni Łużyckie na stałe już zadomowiły się w kalendarzu imprez naukowych i kulturalnych Opola i Opolszczyzny. Organizatorów szczególnie cieszy fakt, że dzięki tej imprezie stale poszerza się krąg instytucji zaangażowanych w rozwijanie kontaktów polsko-serbołużyckich. Wspomnieliśmy już o Instytucie Śląskim. Bardzo obiecująco rozwija się także współpraca pomiędzy Muzeum Śląska Opolskiego a Muzeum Serbołużyckim w Budziszynie. Podkreślić także należy przychylność władz samorządu województwa opolskiego dla tych inicjatyw, z Panią wicemarszałek Ewą Rurynkiewicz na czele, która tegoroczne "Dni" objęła swym patronatem.

Informacje o "Dniach" zamieściły "Nowa Trybuna Opolska", "Serbske Nowiny", "Rozhlad" - Piotr Pałys, Serbske dny w Opolu 6. raz , "Rozhlad" 2005, čo. 3, s. 115-116., "Myśl Polska" oraz " Slovanský přehled" - Richard Bígl, Češí a Poláci ve vztahu k Lužicí , " Slovanský přehled" 2005, č. 1, s. 128.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος