Rozdział I "Postanowienia ogólne"

Art. 1

Stowarzyszenie Polsko - Serbołużyckie Pro Lusatia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pożytku publicznego i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

Art. 2

Siedzibą władz jest miasto Opole. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw o takich samych lub podobnych celach statutowych.

Art. 4

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony.

Art. 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 6

Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

Art. 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Art. 8

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nie może przekroczyć 1,5 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art. 9

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 101, poz. 1178 ze zmianami). Może dokonywać jednak czynności handlowych i usługowych pod warunkiem, iż nie będą one wykonywane w celach zarobkowych i w sposób częstotliwy. Dochód z tych czynności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział II "Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji"

Art. 10

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Szerzenie wiedzy o historii, kulturze i dniu dzisiejszym narodów serbołużyckiego i polskiego.
2. Kształtowanie opinii publicznej w duchu wzajemnego zainteresowania i zbliżenia polsko - serbołużyckiego.
3. Działalność na rzecz respektowania i ochrony praw mniejszości narodowych, a szczególnie prawa do kultywowania ojczystego języka i szkolnictwa.

Art. 11

Stowarzyszenie realizuje swe cele rozumiane zgodnie z pkt. 1 i 2 art. 20 oraz art. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), w szczególności przez:

1. Organizowanie polsko - serbołużyckiego dialogu, spotkań i działań dla upowszechnienia wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym obu narodów, poprzez odczyty, wykłady, konferencje i sympozja.
2. Organizowanie wystaw, pokazów i występów artystycznych. 3. Inicjowanie wszelakich rodzajów współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, oświatowymi, artystycznymi, politycznymi i religijnymi obu narodów.
4. Propagowanie i wspieranie współpracy gospodarczej obu narodów.
5. Inicjowanie i rozpowszechnianie publikacji oraz materiałów audiowizualnych służących ,realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, w tym wspieranie rocznika "Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze".
6. Działalność na rzecz zwiększania i ułatwiania wymiany osobowej pomiędzy oboma narodami, polegającą między innymi na sprzyjaniu rozwojowi turystyki.
7. Pomoc szkolnictwu serbołużyckiemu na Łużycach, ułatwianie w podejmowaniu przez Serbołużyczan nauki w polskich szkołach i uczelniach, propagowanie nauki języków łużyckich i badań sorabistycznych w Polsce oraz znajomości języka polskiego wśród Serbołużyczan.

Rozdział III "Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki"

Art. 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Art. 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.
3. Wspierających.

Art. 14

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, jak też obcokrajowiec akceptujący i pragnący realizować statutowe cele Stowarzyszenia. Członka zwyczajnego przyjmuje zarząd Stowarzyszenia na podstawie jego pisemnej deklaracji.

Art. 15

Godność członka honorowego nadaje walne zebranie członków na wniosek zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub dla sprawy stosunków polsko - serbołużyckich. Członkostwa honorowego może pozbawić jedynie walne zebranie członków. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

Art. 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje dla jego poparcia określoną składkę lub inną formę pomocy. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających - osób prawnych następuje na podstawie uchwały zarządu. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego pełnomocnika, którym powinien być członkiem zwyczajnym lub honorowym Stowarzyszenia.

Art. 17

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez zarząd.
3. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności i życia organizacyjnego Stowarzyszenia.
4. Zgłaszać wnioski i podejmować inicjatywy zgodnie z celami Stowarzyszenia.
5. Nosić odznaki Stowarzyszenia.

Członkom wspierającym przysługują wszystkie wyżej wymienione uprawnienia z wyjątkiem punktu pierwszego.

Art. 18

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Regularne opłacanie składek członkowskich i innych zadeklarowanych świadczeń.

Art. 19

Członkostwo osób fizycznych wygasa na skutek:

1. Śmierci członka.
2. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie zarządowi.
3. Skreślenie z listy przez zarząd po uprzednim upomnieniu pisemnym, z powodu uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu, zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dwóch lat, nieprzestrzegania statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Od decyzji zarządu może członek odwołać się do najbliższego walnego zebrania członków, domagając się przywrócenia praw członkowskich.

Art. 20

Członkostwo osób prawnych jako członków wspierających ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi.
2. Uchwały zarządu wynikającej z braku zainteresowania lub zaprzestania zadeklarowanego poparcia finansowego lub organizacyjnego Stowarzyszenia.

Art. 21

O warunkach ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia wykluczonego członka decyduje zarząd.

Rozdział IV "Władze Stowarzyszenia"

Art. 22

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat. Ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu
3. Członkowie władz naczelnych pełnią swą funkcje honorowo.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków nie pochodzących z wyboru nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Art. 23

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie - zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W walnym zebraniu członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia powiadomieni przez Zarząd o jego terminie najmniej na 30 dni przed jego terminem.
3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na pięć lat. O terminie i miejscu zebrania decyduje zarząd, zawiadamiając o tym członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje zarząd:

a) z przyczyn uznanych za ważne,
b) na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia, przekazane na piśmie Zarządowi, który powinien w ciągu 2 miesięcy od otrzymania pisma podjąć odpowiednie działania,
c) na żądanie komisji rewizyjnej.

5. Porządek obrad Walnego Zebrania, zwyczajnego i nadzwyczajnego proponuje Zarząd.
6. Obrady walnego zebrania członków prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym przez zebranie regulaminem, nad sprawami dla których zebranie zostało zwołane.
7. Członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszania na walne zebranie, za pośrednictwem Zarządu, umotywowanych pisemnych wniosków, w terminie do 15 dni przed datą rozpoczęcia Walnego Zebrania. O rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w późniejszym terminie decyduje Walne Zebranie.

Art. 24

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

1. Ustalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz Stowarzyszenia.
3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie przyznawanej przez Zarząd godności członka honorowego.
6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
7. Rozwiązania się Stowarzyszenia.
8. Zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Art. 25

Walne Zebranie jest władne rozstrzygać wszystkie sprawy Stowarzyszenia.

Art. 26

1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym:

a) wszyscy członkowie Stowarzyszenia,
b) członkowie honorowi.

2. W Walnym Zebraniu członków biorą udział z głosem doradczym:

a) przedstawiciele członków wspierających,
b) zaproszeni goście.

Art. 27

1. Walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd przynajmniej raz na pięć lat.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed Walnym Zebraniem, a na 14 dni przed zebraniem obowiązany jest przesłać jego uczestnikom sprawozdania i inne materiały potrzebne w obradach.

Art. 28

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

Art. 29

1. Zarząd jest organem kierującym w sprawach Stowarzyszenia pomiędzy walnymi zebraniami członków.
2. Walne Zebranie wybiera prezesa Stowarzyszenia i od czterech do sześciu członków Zarządu.

Art. 30

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami walnego zebrania członków.
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
4. Zatwierdzanie bilansów i regulaminów wewnętrznych.
5. Występowanie do Walnego Zebrania o zatwierdzenie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
6. Zarządzanie i podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.

Art. 31

1. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub jego zastępcy.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

Art. 32

Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Żaden z członków zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.

Art. 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem zobowiązanym do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wyłaniają spośród siebie przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji walnemu zebraniu członków wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium.
5. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Zarządu, zwłaszcza w zakresie rzeczowo - finansowym, preliminarza budżetowego i sprawozdań, Komisja Rewizyjna ma prawo zgłosić wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

Rozdział V "Majątek i fundusze"

Art. 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 35

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1. Składki i darowizny członkowskie.
2. Darowizny, spadki, zapisy.
3. Dochody z nieruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia.
4. Ofiarność publiczna.
5. Dotacje i subwencje.
6. Kredyty i pożyczki.
7. Inne wpływy.

Art. 36

Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzyć lub przystępować do spółek z innymi podmiotami gospodarczymi lub zlecać prace na rzecz Stowarzyszenia.

Art. 37

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub księgowego Stowarzyszenia, bądź wyznaczonych przez nich pełnomocników.

Art. 38

Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 39

1. Zakres i zasady działalności regulują obowiązujące przepisy.
2. Niedopuszczalne jest:

a. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi" oraz udzielania pożyczek i zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków organów Stowarzyszenia,
b. przekazywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Art. 40

Wysokość składek członkowskich oraz tryb ich płacenia określa Zarząd.

Rozdział VI "Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia"

Art. 41

Zmiany statutu lub decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje jedynie Walne Zebranie, większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 42

Uchwała o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną, zgodnie z trybem przewidzianym dla rejestracji stowarzyszeń.

Art. 43

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Art. 44

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος