Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:

  1. Zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia, w tym do płacenia składek;
  2. Złoży deklarację członkowską

Pobierz deklarację członkowską.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać pod adres:

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ul. Strzelców Bytomskich 2, p. nr 230
45-094 Opole

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

  • przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
  • ma prawo wglądu w opracowania tworzone przez Stowarzyszenie;
  • ma prawo brać udział w pracach zespołów roboczych Stowarzyszenia;
  • może zgłaszać inicjatywy we wszelkich sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
  • może posiadać odznakę Stowarzyszenia i używać emblematów Stowarzyszenia w sposób przewidziany wewnętrznymi unormowaniami Stowarzyszenia;
  • może korzystać z opracowań Stowarzyszenia.
1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος