23 stycznia prezes oddziału, prof. Leszek Kuberski przedstawił Współczesną sytuację Łużyczan w Republice Federalnej Niemiec . Zebrani mogli wysłuchać wyczerpującej i wnikliwej analizy aktualnego położenia tego narodu, tak pod względem umocowań prawnych jak i praktyki dnia codziennego, nie zawsze niestety, przystającej do zapisów ustawowych.

Wystąpienie prof. Kuberskiego wywołało ożywioną dyskusję, w trakcie której m.in. porównywano sytuację i status prawny poszczególnych żyjących na terenie RFN narodowości oraz podobieństwa i różnice w położeniu Serbołużyczan w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce. Prelekcja ta znalazła spory wydźwięk w mediach. Profesor Kuberski udzielił obszernych wywiadów Opolskiej Rozgłośni Polskiego Radia oraz Radiu PLUS.

Promocja wydanej przez Instytut Śląski w Opolu książki Rafała Leszczyńskiego "My i Oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan"W pierwszej połowie marca w Opolu przebywał jeden z najznamienitszych polskich sorabistów, prof. Rafał Leszczyński. Tym razem okazją do jego kolejnego przyjazdu do nadodrzańskiego grodu była promocja, niedawno wydanej przez Stowarzyszenie Instytut Śląski i Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu najnowszej książki Profesora zatytułowanej My i Oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan. Dzięki ustaleniom poczynionym w trakcie pobytu prof. Dietricha Scholze - Šołty w Opolu w trakcie II Dni Łużyckich promocja mogła odbyć się w dwóch odsłonach.

Pierwsza odbyła się dwunastego marca w Serbskim institucie w Budziszynie. Spotkanie, na które oprócz pracowników Serbskiego institutu przybyli także między innymi dyrektor Serbskiego muzeum Toma š Nawka, zastępca redaktora naczelnego "Serbskich Nowin", Alfons Wićaz oraz znany kompozytor Detlef Kobjela, otworzył dyrektor Serbskiego institutu, prof. Š ołta, który następnie oddał głos gościom z Polski. Dyrektor Instytutu Śląskiego, prof. Wiesław Lesiuk przedstawił historię i dzień dzisiejszy instytutu, podkreślając uderzające zbieżności w celach statutowych i strukturze organizacyjnej obu placówek oraz przekazał Serbskiej centralnej bibliotece kilkanaście najnowszych publikacji Instytutu Śląskiego. Następnie kierownik instytutowego wydawnictwa, Ewa Jastrzębska przedstawiła kulisy prac nad wydaniem omawianej pozycji. Wreszcie głos zabrał prof. Leszczyński, dedykując swą książkę Serbskiemu institutowi, w pięćdziesięciolecie jego istnienia oraz, z okazji przypadającego w przyszłym roku tysiąclecia, miastu Budziszyn. Dziękując swym, licznie na sali zebranym łużyckim przyjaciołom, za pomoc w trakcie prowadzonych w instytutowej bibliotece i archiwum kwerendach, kilkunastu spośród nich wręczył jej egzemplarze. Głos zabierali jeszcze prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Leszek Kuberski oraz, w imieniu Opolskiego Oddziału TP-S, Piotr Pałys.

Dwaj ostatni udzielili także wywiadu zastępcy redaktora naczelnego "Serbskich Nowin" Alfonsowi Wićazowi. Ukazał się on na łamach tej popołudniówki 28 marca 2001 r., pod tytułem Pólsko-serbske poćahi w žiwej formje. Spomožne zhromadne dźeło w jednotnej Europie.

Pobyt w Budziszynie stał się również znakomitą okazją do kontynuowania, zapoczątkowanych w listopadzie 2000 r. w Opolu, rozmów na temat podpisania umowy o współpracy pomiędzy oboma instytutami. Od kilkudziesięciu lat obie placówki prowadzą wymianę wydawnictw, obecnie obaj dyrektorzy uznali, że nadszedł najwyższy czas na pogłębienie obopólnych kontaktów. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie porozumienie takie zostanie podpisane. Znaczenie, jakie fakt ten będzie miał dla zintensyfikowania kontaktów naukowych pomiędzy Opolszczyzną a Łużycami jest naprawdę trudny do przecenienia. Nic dziwnego, że już teraz przyjmowany jest przez opolskie grono przyjaciół Łużyc z wielkimi nadziejami.

Były to rzecz jasna najważniejsze, lecz nie jedyne tematy poruszane 12 marca w gościnnym Budziszynie. Mowa była także o kolejnych Dniach Łużyckich, udziale Serbołużyczan w Najeździe Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, szczegółach pobytu, organizowanej przez Beno Kućanka, wycieczki emerytowanych serbołużyckich nauczycieli w Opolu oraz możliwości wygłoszenia przez dr Edmunda Pjecha referatu przygotowanego na planowaną na maj konferencję naukową we Wrocławiu, także w Opolu. Dodajmy, że dr Pjech zamierza referat ten wygłosić po polsku, a autorem jego przekładu jest tłumacz poezji Timo Meškanka, dr hab. Mieczysław Balowski, który obok prof. Michała Lisa, dr Aleksandry Trzcielińskiej - Polus również uczestniczył w tym jakże udanym wyjeździe.

W dzień później prof. Leszczyński spotkał się z pracownikami Instytutu Śląskiego i opolskimi przyjaciółmi Łużyc, wśród których byli znany opolski literat Jan Goczoł, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Janusz Wójcik oraz dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dr Czesław Wawrzyniak. Spotkaniu towarzyszyło spore zainteresowanie mediów. Profesor udzielił wywiadu Opolskiej Rozgłośni Polskiego Radia, obecna była także lokalna telewizja.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος